مدرسه بیماری‌زا

مدرسه بیماری‌زا
مدرسه کارخانه‌ی آدم‌سازی است. ولی نه آن کارخانه‌ای که شما فکر می‌کنید....