یک نوازنده خیابانی

یک نوازنده خیابانی
قسمتی از سرگذشت پسری که با دنیای اطرافش ارتباط خوبی ندارد و...