جستجوی طبیعت در چهاردیواری خانه

جستجوی طبیعت در چهاردیواری خانه
دل نوشتهاز پنجره به آسمان نگاه میکنم، آسمان آبی تر از هر زمان دیگری اس...