عکس داستانک(قسمت نهم:هیأت!)

عکس داستانک(قسمت نهم:هیأت!)
گفت:ما یه هیات جدید راه انداختیم،وضع مالیمون خوب نیست.یه چایی هم نمی ت...