مبنا به افغانستان می رود! (سفر تجاری به افغانستان)

مبنا به افغانستان می رود! (سفر تجاری به افغانستان)
یک سفر تجاری به افغانستان داشتم. همراه با همکاران خود در حوزه IT. افغا...