مطالب مرتبط با

کتاب

تعداد کل نوشته‌ها: ۲۰۵

دیگر به این راحتی ها خرید اینترنتی کتاب انجام نمی دهم!

دیگر به این راحتی ها خرید اینترنتی کتاب انجام نمی دهم!
فقط در سایت یکی از ناشرهای معتبر(پیش از این!)عضو هستم.به سه دلیل:یک:...

انسان خردمند و فوتبال!

انسان خردمند و فوتبال!
... تکامل به انسان توانایی فوتبال بازی کردن را اعطا نکرد! درست است، پا...

چه کسی از دیوانه‌ها نمی‌ترسد؟

چه کسی از دیوانه‌ها نمی‌ترسد؟
چه کسی از دیوانه‌ها نمی‌ترسد؟نمی‌دانم چرا وق...