مطالب دسته‌‌بندی

سیاست

تعداد کل نوشته‌ها: ۱۶۵

فساد و رشد اقتصادی ارتباطی با هم دارند؟

فساد و رشد اقتصادی ارتباطی با هم دارند؟
یک نمودار ساده،‌ پاسخ می‌دهد.بعضی فکر می‌کنند فساد حتما چیز بدی نیست،...