راز سرزندگی آن درخت پیر گوشه ی باغ چه بود؟!

درخت پیر گوشه ی باغ با اینکه سالیان زیادی از عمرش می گذشت ولی همچنان میوه می داد و مایه افتخار باغ و باغبان بود.

باغبان چندین شاخه قوی از درختان جوانتر را بریده بود و در زیر شاخه های قدیمی درخت پیر اهرم کرده بود تا سنگینی میوه ها و وزش بادهای شدید نتواند آنها را از پای درآورد.

درختان جوانی که باغبان شاخه های اضافی آنها را بریده بود همگی از بستگان همین درخت پیر بودند.همگی از قلمه هایی بودند که روزی باغبان آنها را از همین درخت پیر جدا کرده بود و کاشته بود و حالا به یک درخت جوان،قوی و تنومند تبدیل شده بودند که می توانستند به کمک درخت کهنسال بیایند.

اکثر پیر مردها و پیر زنهایی که فرزندان و نوه های خوبی دارند،بسیار عمر می کنند و تا روزی که زنده هستند احساس جوانی و سر زندگی می کنند.راز این سرزندگی را می توان از آن درخت پیرِ گوشه ی باغ نیز پرسید!
بنگرید که اشرف مخلوقات چگونه درختی به این قطوری را قطع کرده و با سینه ای ستبر و با افتخار در کنارش ایستاده!
بنگرید که اشرف مخلوقات چگونه درختی به این قطوری را قطع کرده و با سینه ای ستبر و با افتخار در کنارش ایستاده!

مطلب قبلیم:

https://virgool.io/@Jalal-Mohseni-Sh/%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%AF-%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A8%DA%AF%DB%8C%D9%85-zoson46iqicu

آخرین پستِ چالش«حال خوبتو با من تقسیم کن»از سوی خانم سیمین.ح گرامی منتشر شده است:

https://virgool.io/@ana.137588/%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-jabxqps6l8yc

حُُسن ختام:«جان عاشق»با صدای زیبای بهرام حصیری(خواننده محجوب و بی ادعا).از دیروز تا امروز:

https://www.aparat.com/v/Lif8N

و بیست و دو سال بعد دوباره استاد همان آهنگ را اجرا می کند:

https://www.aparat.com/v/Kf9OI