برای خودت زندگی کن ، نه برای نمایش به دیگران ... واگویه هایم در http://yaddashtmansh.blogfa.com