برای خودت زندگی کن ، نه برای نمایش به دیگران ... واگویه هایم را اینجا بیادگار می گذارم .shdream.blogfa.com