دانشجوی برق عاشق کتاب ، عکاسی و نوشتن و هرآنچه از زمان و مکان جدایمان کند.