مشاور، درمانگر اختلالات یادگیری، از همه مهتر: آموزگار دبستان