مدیر پروژه‌‌های نرم‌افزاری با رویای تئآتر و موسیقی