یک عدد دانشجوی دلالیت مرگ، مقیم در کثافتکده‌ی لجنزار