دنبال جایی می‌گرده که کسی نباشه. جایی که بتونه خودش نباشه...