آیدا خدیوی فرد. مدیر محصول. هیجان زده از خنده مشتری و عاشق رنگ و کفش