شعر سارق بی رحم اثر علی واو

شعر سارق بی رحم اثر علی واو
این شعر را تازه نوشتم لطفا اشکالی داشت حتما بگید ممنون میشم