آیا واقعا باید دنبال پنیرم می رفتم؟!

آیا واقعا باید دنبال پنیرم می رفتم؟!
آیا واقعا باید دنبال پنیرم می رفتم؟!کتاب: چه کسی پنیر مرا جابه جا کردپ...