از این به بعد راجب تغیر فیلد کاریم و روزمرگی هام براتون می نویسم