کارشناس ارشد برق ، طراح رابط کاربری، هم بنیان گذار جابیکو www.jobico.ir