نویسنده، مترجم و تولیدکننده محتوا. دستی هم بر آتش دیجیتال مارکتینگ دارم. ehsanmaghsoudi.com