بسیجی ، دانشجوی Biomedical engineering ، دوستدار تاریخ و سیاست و علم