اینجا یادداشت‌های رو مینویسم که جای دیگه نمیشه گفت. تو پلاتو (http://pelatto.ir) از سینما و تو رایووب (https://rayoweb.ir/) از سئو میگم.