سر و کلّه زدن با مشتریای سخت

سر و کلّه زدن با مشتریای سخت
5 نوع مشتری چالشی داریم که کار کردن باهاشون برای هرکسی سخته و میشه گفت...