این انار رو‌ فقط‌ برای تو چیدم!

این انار رو‌ فقط‌ برای تو چیدم!
نه یاقوت های هیچ اناری به اون زیبایی شد،نه مزه هیچ اناری مثل اون.