علاقمند و دانش آموز بازاریابی و کارآفرینی. یک مقدار کارآفرین و مدرس هم هستم.