کسی که می خواهد برنامه نویس بماند، برنامه نویس شرکت فن افزار، بازی ساز، گرشاسپ راز اژدها، شمشیر تاریکی...