یکی ک نویسنده نیست ولی دوس داره بنویسه!البته ببخشید ک نوشتهام شاید جذابیت کافی رو نداشته باشه!!عاشق خاطراتمم!!