کارشناسی ارشد بازاریابی - مدیر مارکتینگ اپلیکیشن "دکتر جواب" - قیمت تو به اندازه‌ی خواست توست