مهندس نرم افزار - یه بی خیال تمام معنا و عاشق رویاهامم و همیشه سعی میکنم بین زندگی واقعی و رویا ... رویاهام رو انتخاب کنم چون اونا واقعی ترند ... در تلاش برای ساختن خود بهترم