اینجا تحریریه شلوغ روزنامه نیست؛ ولی هنوز یه میز یک در یک و یه صفحه‌کلید دارم. روی کلیداش که می‌کوبم، کلمه‌ها پشت هم قطار می‌شن.