دانش آموخته مدیریت، مشاور استراتژی کسب و کار، مدیر فروش