رهبران باتجربه و منابع انسانی

رهبران با تجربه را در فرآیند مصاحبه دخیل کنید. رهبران درجه یک بینش بهتری برای یافتن استعدادها داشته و همچنین تاثیر بهتری بر متقاضیان خواهند داشت. اجازه ندهید افراد آموزش ندیده و رهبران سطح پایین مصاحبه را انجام دهند، چراکه اغلب در برابر متقاضیانِ مستقل، جنگجو و مستعد، مرعوب می شوند. آن ها به دنبال کسانی هستند که به راحتی مدیریت شده و تهدیدی برای خود یا جایگاهشان نداشته باشند. سخنان سر آرتور کونان دویل را به یاد داشته باشید: "میان مایگی چیزی بالاتر از خود را قبول نمی کند اما استعداد به سرعت نبوغ را تشخیص می دهد