جستجوی زندگی بهتر از روز قبلم و پیدا كردن راه حلهای مناسب مشكلات امروزی و در جستجوی رسالتی بهینه و كار آمد و شفاف و شرافتمندانه زنذگی کردن نه به خاطرتوجه دیگران بلکه به خاطر وجدان راحت و معنای زندگیم