سعی می کنم انسان باشم... سعی می کنم همیشه حرف حق رو بزنم، حتی اگر به زیان من باشد...