یک نفر عاشق توسعه محصول، استراتژیست، INTJ، تلفیقی از کامپیوتر و مارکتینگ