دانشجوی علوم‌سیاسی | مشغول به تحقیق و توسعه داده باز در اندیشکده شفافیت برای ایران