سکوت...

دلم از جایی گرفته که نمی‌دانم کجاست؟
دلم از چیزی گرفته که نمی‌دانم چیست؟
اما این را خوب می‌دانم، دلم بد هوایی شده است
از آن هواهای بارانی که نه می‌توانی زیر نم‌نمش قدم بزنی و نه شرشر صدای آبش آرامت می‌کند...
بی‌هوا دلم دنبال چیزی می‌گردد ...
از کجا و چگونه بیابمش؟؟
گوش کن
لحظه‌ای گوش کن...
چه می‌شنوی؟
صدای چیست؟
چه می‌گوید؟
نه از نم‌نم خبریست و نه از شرشر تنها و تنها تا چشم دل می‌بیند سکوت است و سکوت است و سکوت.....