من نارنجیمن هستم. همسر، نویسنده، در پی یادگیری و یک کاسب. برای دونستن بیشتر راجع به من به بخش درباره من در سایتم مراجعه کنید. سایت فارسی من www.narenjiman.ir و سایت انگلیسی من www.narenjiman.com