دوستی تا.......

دوستی تا.......
بعضی ادما تو زندگیت هستن که حتی با نبودنشونم هستن تو تک تک لحظه های ز...