به چه می اندیشی؟ نگرانی بیجاست!!!! عشق اینجا و خدا هم اینجاست!!!! لحظه ها را دریاب............