ما زنده به آنیم که آرام نگیریم.موجیم که آسودگی ما عدم ماست.