علاقمندم به نویسندگی و نوازندگی گیتار و تنیس و خطاطی!