پیچیدگی های استخراج و طراحی پرسونا در فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای- بخش اول

پیچیدگی های استخراج و طراحی پرسونا در فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای- بخش اول
واژه پرسونا مدتی است که اغلب مورد توجه طراحان محصول قرار گرفته و بسیار...