یک ذوالفنون شیرازی !-دیجیتال مارکتر۳۶۰ درجه ۱۹ کالا. شاعر! جور دیگر میبینم ! طبیعت، متافیزیک، مدیتیشن، کتاب، شعر، استایل، موزیک ... اشتیاق سوزان من !