در تلاشم برای تولید بازی های ویدیویی، تولید محتوا، فهمیدن و آگاه کردن.