عاشق مردم و ارتباط با همه مردم دنیا از فرهنگهای مختلف و نوع دوست و از همه مهمتر خدا دوست اونم از نوع شدیدش


لینکدین من از تجربیات تلخ و شیرین و گز و ترش و از ترکیدن حباب در دی ماه 92 و ضرر کردن ناگهانی و همه آرزوهام به باد رفتنها و دوباره با توکل به خدا شروع کردن ها

لینکدین من از تجربیات تلخ و شیرین و گز و ترش و از ترکیدن حباب در دی ماه 92 و ضرر کردن ناگهانی و همه آرزوهام به باد رفتنها و دوباره با توکل به خدا شروع کردن ها
همیشه میخواستم ثروتمند مفیدی برای مردم سرزمینم بشم ولی تا حالا این اتف...