آفتاب بی حجاب

آفتاب بی حجاب
شب که از ده و نیم می گذرد و وارد منطقه یازده به بعد می شوم. افکار مزاح...