بیایید بخوابیم.

بیایید بخوابیم.
میتوانم دلم را به شما اجاره دهم.