حسابداری برای همه (ثبت ساده و مرکب)

قسمت‌های دیگر:


ثبت ساده و مرکب

ثبت ساده: هر ثبتی که یک قلم بدهکار و یک قلم بستانکار داشته باشد ثبت ساده می‌گویند.

مثال ثبت ساده
مثال ثبت ساده

ثبت مرکب: هر ثبتی را که بیش از یک قلم بدهکار یا بستانکار داشته باشد را ثبت مرکب می‌گویند.

نمونه ثبت مرکب
نمونه ثبت مرکب

مثال: کارخانه‌ای اول بهمن یک دستگاه اتومبیل وانت به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ خریداری کرد و بهای آن را به طریق زیر تسویه نمود.

  • پرداخت نقدی ۱۰۰.۰۰۰ ﷼
  • صدور برگ چک به مبلغ ۷۰۰.۰۰۰ ﷼
  • صدور یک برگ صفته ۲ ماهه به مبلغ ۱.۲۰۰.۰۰۰ ﷼
یک قلم بدهکار و ۳ قلم بستانکار
یک قلم بدهکار و ۳ قلم بستانکار

مثال: با درج کلمه بدهکار و بستانکار جدول زیر را تکمیل می‌کنیم.

توجه کنید درصورت افزایش در بانک، بانک به ما بدهکار می‌شود.
توجه کنید درصورت افزایش در بانک، بانک به ما بدهکار می‌شود.

مثال: درمورد هریک از عملیات مالی و معاملات مندرج در جدول زیر ابتدا حساب‌هایی را که بدهکار و بستانکار می‌شوند را مشخص و سپس نام هرحساب را درمحل پیش‌بینی شده می‌نویسیم.


آقای بینایی در تاریخ ۱۳۷۳/۰۴/۰۱ تعمیرگاه رادیو و تلوزیون بینایی را افتتاح کرد، معاملات و عملیات مالی تیرماه تعمیرگاه بینایی به شرح زیر است.

  • ۱۳۷۳/۰۴/۰۱ افتتاح حساب جاری ۹۳۵ در بانک ملت و واریز مبلغ ۹۵۰.۰۰۰ ﷼ به حساب بابت سرمایه تعمیرگاه.
  • ۱۳۷۳/۰۴/۰۵ خرید یک دستگاه آپارتمان به مبلغ ۶۵۰.۰۰۰ ﷼ با صدور چک شماره ۱۰۱.
  • ۱۳۷۳/۰۴/۰۶ خرید نقدی ۱۲۰.۰۰۰ ﷼ اثاثیه با صدور چک شماره ۱۰۲.
  • استرداد (برگشت) تعدادی از اثاثیه خریداری شده و دریافت مبلغ ۲۵.۰۰۰ ﷼ بهای آن از فروشنده و واریز آن به بانک.
  • ۱۳۷۳/۰۴/۱۵ خرید نسیه ۲۵۰.۰۰۰ ﷼ ابزار و وسایل کار از شرکت سحر که بهای آن باید طی یک ماه پرداخت شود.
  • ۱۳۷۳/۰۴/۲۰ نیمی از ابزارآلات مازاد بر احتیاج تشخیص و به قیمت ۱۲۵.۰۰۰ ﷼ نسیه به شرکت نبرد فروخته شد.
  • ۱۳۷۳/۰۴/۳۱ مبلغ ۷۵.۰۰۰ ﷼ از طلب تعمیرگاه از شرکت نبرد دریافت و به حساب بانک واریز شد.

مطلوب است تجزیه و تحلیل و ثبت معاملات و عملیات مالی فوق در حساب‌های T و تهیه ترازنامه تعمیرگاه به تاریخ ۱۳۷۳/۰۴.۳۱.

حساب T موسسه بینایی
حساب T موسسه بینایی
ترازنامه موسسه بینایی
ترازنامه موسسه بینایی