مینویسم تا رد پای عمیق‌تری به جا بگذارم، در دنیایی که چند صد قدم از ایده‌آل‌ها فاصله دارد..