چی شد با این همه استارت آپ روبه رو شدیم ؟

چی شد با این همه استارت آپ روبه رو شدیم ؟
داستانی کوتاه از ورد استارآپ ها از تولدشان در بستر اینترنت